خنثی

بازداشتن یا اثر چیزی را از بین بردن

tarot

خنثی بودن و خنثی کردن

معنی خنثی کردن

خنثی . [ خ ُ ثا ] (اِ) بسریانی سریش را گویند و آن چیزی است که صحافان و کفشدوزان بکار برند. (برهان قاطع). نباتی است برگ آن چون برگ گندنا با ساقی املس و ریشه های دراز و فارسی آن سریش است . (بحر الجواهر). برواق ، اسفودالس تیقلیش . ابجة. سریش . چریش . (یادداشت بخطمویلف ). برگش مانند گندناست و اصلش مانند نیلوفر. (نزهة القلوب ). اسرارش ریشه خنثی نباشد. (از ابن البیطار). رجوع به تحفه ی حکیم مویمن شود. || (ع ص ) کسی که او را آلت نری و مادگی هر دو باشد. (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ). آنکه هر دو آلت دارد (محمودبن عمر). نرماده . (بحر الجواهر). زن مرده ، آنکه هر دو اندام دارد، آنکه هیچیک از دو اندام ندارد. (مهذب الاسماء). نه مرد، نه زن

- خنثی انثی ؛ هرگاه در خنثی حالت زنی بر حالت مردی غالب باشد چنین خنثایی را خنثی انثی نامند.
- خنثی ذکر ؛ هرگاه در خنثی حالت مردی بر حالت زنی غلبه داشته باشد چنین کسی را خنثی ذکر نامند.
- خنثی مشکل ؛ اگر در خنثی یعنی در مزاج او حالت زنی یا مردی بر یکدیگر غلبه نداشته باشد یعنی نتوان غلبه ء یکی را بر دیگری تشخیص داد چنین کس را خنثی مشکل می نامند .
|| بی طرف . بی نظر. || بی اثر. بی تاءثیر.
- خنثی کردن ؛ از تاءثیر بازداشتن یا اثر چیزی را از بین بردن .
- خنثی ماندن امری ؛ بی اثر ماندن چیزی . بی تاءثیر ماندن آن .
- خنثی نمودن ؛ خنثی کردن . از اثر بازداشتن . از اثر انداختن .

خنثی

اشعاری با خنثی

خنثی اگر نگشت زبهر چرا بود
گه در کنار ماده و گه در کنار نر.
مسعودسعد.

همچو خنثی مباش نرماده
یا همه سوز باش یا همه ساز.
سنایی .

گرچه از زن سیرتان کارم چو خنثی مشکل است
حامله ست از جان مردان خاطر عذرای من .
خاقانی .

نه در طریق زنست و نه در طویله ء مرد
اگرچه هر دو صفت حاصل است خنثی را.
ظهیر فاریابی .

خصم تو چهارمادران را
فرزند یگانه ای است خنثی .
سیف اسفرنگی .

او دو آلت دارد و خنثی بود
فعل هر دو بیگمان پیدا شود.
مولوی .

لاف مردی زنی و زن باشی
همچو خنثی مباش نرماده .
سعدی (غزلیات ).

خنثی کردن بمب انتحاری

بمب انتحاری را اینطور خنثی کردند.

انفجار ! موقع خنثی کردن بمب

انفجار در زمان خنثی کردن بمب ... متاسفانه آسیب دید

تهیه شده توسط تیم خنثی دات آی آر
Copyright © 2012 - 2022 | تمامی حقوق این وب سایت برای khonsa.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:khonsa.ir